NHẬN CỔ PHIẾU FREE TỪ INFINA
NHẬN BITCOIN FREE TỪ FREEBITCO.IN

Cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 9 năm 2020 Các Điều khoản Sử dụng này, cùng với Chính sách Bảo mật của Cách Tiết Kiệm, đưa ra các điều khoản...

Điều khoản sử dụng

  • Cập nhật lần cuối ngày 15 tháng 9 năm 2020


Các Điều khoản Sử dụng này, cùng với Chính sách Bảo mật của Cách Tiết Kiệm, đưa ra các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng tất cả các sản phẩm và dịch vụ của CachTietKiem (gọi chung là “Dịch vụ Cách Tiết Kiệm” hoặc “Dịch vụ”), được cung cấp thông qua các trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn tới www.cachtietkiem.com 


Các Dịch vụ Cách Tiết Kiệm chỉ dành cho cư dân Việt Nam và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, điểm tín dụng miễn phí; truy cập vào các chương trình phần thưởng của bên thứ ba; các nền tảng cho phép người dùng xác định vị trí và liên hệ với các dịch vụ tài chính của Việt Nam. Cũng như các chuyên gia, chẳng hạn như chuyên gia, người ủng hộ và cố vấn của bên thứ ba, những người có thể cung cấp các dịch vụ khác nhau; diễn đàn thảo luận, diễn đàn cộng đồng, bảng thông báo, dịch vụ đánh giá và diễn đàn trong đó người dùng có thể đặt câu hỏi cho cố vấn bên thứ ba; và các nền tảng cho phép người dùng đăng ký đủ điều kiện trước cho một số ưu đãi thẻ tín dụng hoặc khoản vay.


Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ Cách Tiết Kiệm, bạn đồng ý với các Điều khoản này, được cập nhật theo thời gian theo Mục 8 bên dưới. Vì Cách Tiết Kiệm cung cấp nhiều loại dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xem xét và chấp nhận các điều khoản bổ sung áp dụng cho tương tác của bạn với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Các Điều khoản này nêu rõ rằng bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Cách Tiết Kiệm phải được giải quyết trong trọng tài ràng buộc hoặc tòa án khiếu nại nhỏ và bạn từ bỏ quyền tham gia vào bất kỳ vụ kiện tập thể nào. Bạn có thể chọn không tham gia phân xử trọng tài và từ bỏ vụ kiện tập thể bằng cách làm theo các thủ tục trong Phần 12.G dưới đây.


Để sử dụng một số Dịch vụ, bạn có thể cần cung cấp thông tin như số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng cho bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi .


1. Đăng ký và Bảo mật tài khoản. 

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải (i) từ mười tám (18) tuổi trở lên; (ii) trước đây chưa bị tạm ngưng hoặc bị xóa khỏi Dịch vụ; và (iii) đăng ký và sử dụng Dịch vụ tuân theo bất kỳ và tất cả các luật và quy định hiện hành.


a) Đăng ký tài khoản . Để truy cập một số tính năng của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản. Khi bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng nhất định về bản thân bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email và thông tin liên hệ khác của bạn, cũng như để tạo tên người dùng và mật khẩu (“Thông tin đăng ký”). Khi đăng ký và duy trì tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân. Bạn cũng đồng ý không mạo danh bất kỳ ai, xuyên tạc bất kỳ liên kết nào với bất kỳ ai khác, sử dụng thông tin sai lệch hoặc che giấu danh tính của bạn khỏi Cách Tiết Kiệm cho bất kỳ mục đích nào.


b) Bạn có trách nhiệm với tài khoản của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của mật khẩu của bạn và Thông tin Đăng ký khác. Để bảo vệ bạn và bảo vệ những người dùng khác, chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ Thông tin đăng ký của mình với bất kỳ ai khác. Nếu bạn chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai, chúng tôi sẽ coi các hoạt động của họ đã được bạn cho phép. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của mình không còn an toàn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ cachtietkiemtien@gmail.com .


2. Yêu cầu cụ thể đối với một số dịch vụ. 

Việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với các yêu cầu và điều khoản sử dụng cụ thể sau đây đối với một số Dịch vụ của Cách Tiết Kiệm.


a) Tỷ lệ Khoản vay đủ điều kiện trước . Tỷ lệ khoản vay đủ điều kiện trước là một nền tảng cho phép người dùng gửi yêu cầu được đối sánh với một trong các Đối tác cung cấp khoản vay của Cách Tiết Kiệm để đủ điều kiện trước cho một số khoản vay.


b) Điểm tín dụng miễn phí . Cách Tiết Kiệm cung cấp cho các thành viên quyền truy cập miễn phí vào báo cáo và điểm tín dụng các Đối tác cung cấp. Để truy cập Điểm tín dụng của bạn, bạn phải cung cấp cho Cách Tiết Kiệm ủy quyền kéo tín dụng sau:


"Tôi. Theo đây, tôi cho phép Cách Tiết Kiệm và các đối tác của nó định kỳ thu thập và sử dụng các báo cáo của người tiêu dùng về tôi để cung cấp cho tôi: (1) quyền truy cập vào điểm tín dụng miễn phí của tôi, bao gồm cập nhật định kỳ cho điểm tín dụng của tôi; và (2) các khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà tôi có thể quan tâm, bao gồm thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân, khoản vay mua nhà và các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác do các đối tác của Cách Tiết Kiệm cung cấp. Bằng cách này, tôi cũng ủy quyền cho Cách Tiết Kiệm cũng như các đối tác chia sẻ điểm tín dụng của tôi với các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó để cho phép các công ty con thuộc sở hữu của nó cung cấp cho tôi những khuyến nghị tài chính như vậy."


c) Liên kết Tài khoản của Tôi . Liên kết Tài khoản của Tôi là một tính năng cho phép bạn theo dõi tất cả các tài khoản tài chính của bên thứ ba trên trang web của Cách Tiết Kiệm. Bằng cách sử dụng Dịch vụ liên kết tài khoản của tôi, bạn cấp cho Cách Tiết Kiệm và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba quyền truy cập vào các tài khoản tài chính của bên thứ ba do bạn chỉ định. 


3. Dịch vụ của bên thứ ba.


a) Lời khuyên từ các Bên thứ ba . Một số Dịch vụ liên quan đến lời khuyên từ bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bất kỳ lời khuyên và nội dung nào như vậy chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin, giáo dục và giải trí, và không cấu thành lời khuyên pháp lý, tài chính, kế hoạch thuế, y tế hoặc các lời khuyên khác từ Cách Tiết Kiệm. Bạn đồng ý rằng Cách Tiết Kiệm không chịu trách nhiệm về bất kỳ lời khuyên nào do bên thứ ba cung cấp. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về nghiên cứu tài chính và các quyết định tài chính của mình và Cách Tiết Kiệm không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào bạn thực hiện hoặc ủy quyền cho các bên thứ ba thay mặt bạn thực hiện dựa trên thông tin bạn nhận được với tư cách là người dùng Cách Tiết Kiệm.


b) Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba . Để sử dụng một số Dịch vụ, bạn có thể cần cung cấp thông tin như số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng và thông tin tài chính nhạy cảm khác cho bên thứ ba. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Cách Tiết Kiệm có thể thu thập, lưu trữ và chuyển thông tin đó thay mặt bạn và theo yêu cầu duy nhất của bạn. Thông tin thêm có sẵn trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng quyết định cung cấp bất kỳ thông tin nhạy cảm hoặc bí mật nào là trách nhiệm duy nhất của bạn và bạn tự chịu rủi ro. Cách Tiết Kiệm không có quyền kiểm soát và không đại diện cho việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được cung cấp cho bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng các dịch vụ của bên thứ ba này không thuộc quyền kiểm soát của Cách Tiết Kiệm và Cách Tiết Kiệm không chịu trách nhiệm về việc bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn.


c) Cách Tiết Kiệm không xác nhận các bên thứ ba . Các Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Cách Tiết Kiệm cung cấp các liên kết như một sự tiện lợi, và không kiểm soát hoặc xác nhận các trang web và dịch vụ này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Cách Tiết Kiệm đã không xem xét nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác xuất hiện trên các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác hoặc thích hợp của bất kỳ nội dung nào như vậy và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là do hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba đó.


4. Hành vi bị cấm. Bạn đồng ý không:


a) Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào;


b) Vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ;


c) Đăng, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, nói xấu, bôi nhọ, không chính xác hoặc một người hợp lý có thể coi là phản cảm, tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm, quấy rối, đe dọa, thù hận hoặc không phù hợp;


d) Can thiệp theo bất kỳ cách nào với các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ;


e) Cản trở hoạt động hoặc bất kỳ quyền lợi nào của người dùng đối với Dịch vụ, bao gồm bằng cách tải lên hoặc phổ biến vi rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại khác, đưa ra các đề nghị hoặc quảng cáo không mong muốn cho người dùng khác hoặc cố gắng thu thập thông tin cá nhân về người dùng hoặc các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ;


f) Truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Trang web bằng bất kỳ rô bốt, trình thu gọn nào, máy quét hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Cách Tiết Kiệm;


g) Thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào, bao gồm mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên bố liên kết sai, truy cập tài khoản của người dùng khác mà không được phép, hoặc giả mạo danh tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, bao gồm cả tuổi hoặc ngày sinh; hoặc là


h) Bán hoặc chuyển giao quyền truy cập được cấp ở đây.


5. Sở hữu Trí tuệ và Nội dung Người dùng. 


Dịch vụ Cách Tiết Kiệm được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành và các luật sở hữu trí tuệ khác, và không có tài liệu nào từ Dịch vụ có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi. Tất cả các nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ trên Dịch vụ đều thuộc về Cách Tiết Kiệm, ngoại trừ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của bên thứ ba, là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có quyền sử dụng bất kỳ nội dung nào bạn đăng lên Dịch vụ. Nếu bạn tin rằng nội dung của mình đã được sử dụng theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, bạn có thể liên hệ:

Email: cachtietkiemtien@gmail.com


Bạn phải cung cấp các thông tin sau: chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền; mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm; mô tả về nơi chứa tài liệu mà bạn cho là vi phạm; địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; một tuyên bố bằng văn bản rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.


6. Bồi thường.


Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng Dịch vụ và bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Cách Tiết Kiệm vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất và chi phí (bao gồm phí luật sư và phí kế toán và chi phí), phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến (i) việc bạn truy cập, sử dụng hoặc bị cáo buộc sử dụng Dịch vụ; (ii) bạn vi phạm các Điều khoản hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai, bí mật, tài sản hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (iv) bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào. Cách Tiết Kiệm bảo lưu quyền, bằng chi phí của chúng tôi, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường và trong trường hợp đó,


7. Chấm dứt. 


Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ tự động chấm dứt. Ngoài ra, Cách Tiết Kiệm theo quyết định riêng của mình có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn và / hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Dịch vụ Khách hàng tại cachtietkiemtien@gmail.com. Sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, thông tin và nội dung do bạn cung cấp trước đó sẽ không thể truy cập được thông qua tài khoản của bạn nữa, nhưng Cách Tiết Kiệm có thể tiếp tục lưu trữ thông tin và nội dung đó và nó cũng có thể được lưu trữ bởi các bên thứ ba mà nó đã được chuyển qua của bạn khi sử dụng các Dịch vụ.


8. Sửa đổi các Điều khoản. 


Cách Tiết Kiệm bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi các Điều khoản này và áp đặt các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Các sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông báo và được kết hợp vào các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Điều khoản, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách đăng thông báo lên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email tới bất kỳ địa chỉ nào bạn có thể đã cung cấp cho chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thông báo sau sẽ được coi là sự chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản.


9. Tuyên bố từ chối bảo hành. 


Các Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và trên cơ sở “sẵn có”, không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Mặc dù Cách Tiết Kiệm cố gắng duy trì các dịch vụ an toàn, bảo mật, chính xác và hoạt động tốt, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động liên tục hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi và đôi khi có thể xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc thực tế hoặc không chính xác.


a) Không có bảo đảm . Cách Tiết Kiệm từ chối trách nhiệm cụ thể (nhưng không giới hạn) (i) bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, thích thú yên tĩnh hoặc không vi phạm; và (ii) bất kỳ bảo đảm nào phát sinh từ quá trình giao dịch, sử dụng hoặc thương mại. Bạn chịu mọi rủi ro đối với bất kỳ / tất cả các thiệt hại có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ. Cách Tiết Kiệm không chịu trách nhiệm về việc mất, hư hỏng hoặc không có sẵn bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp thông qua Dịch vụ và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có bản sao dự phòng của bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp thông qua Dịch vụ.


b) Không đảm bảo tính chính xác .Cách Tiết Kiệm không đảm bảo tính chính xác và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi nào hoặc sự không chính xác khác trong thông tin, nội dung, khuyến nghị và tài liệu được cung cấp thông qua Dịch vụ.


c) Dịch vụ được cung cấp cho mục đích cung cấp thông tin . Thông tin được cung cấp thông qua các Dịch vụ chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin, giáo dục hoặc giải trí. Cách Tiết Kiệm và các Dịch vụ không được FINRA xác nhận hoặc liên kết và Cách Tiết Kiệm không phải là một tổ chức tài chính hoặc nhà cung cấp bảo hiểm. Cách Tiết Kiệm không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, về kết quả hoặc khoản tiết kiệm có thể thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào hoặc thực hiện bất kỳ chiến lược tài chính nào, bao gồm các khuyến nghị của các bên thứ ba được xác định thông qua Dịch vụ, Cách Tiết Kiệm khuyên bạn nên lấy thêm thông tin và lời khuyên của kế toán hoặc cố vấn tài chính khác, những người hiểu rõ hoàn cảnh cá nhân của bạn.


d) Không có bảo đảm về các bên thứ ba . Cách Tiết Kiệm không tuyên bố, bảo đảm hoặc đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, về bất kỳ dịch vụ hoặc lời khuyên nào của bên thứ ba do bên thứ ba cung cấp, hoặc bất kỳ báo giá hoặc ưu đãi nào được cung cấp thông qua Dịch vụ. Cách Tiết Kiệm không xác nhận bất kỳ cố vấn cụ thể hoặc bên thứ ba nào khác. Cách Tiết Kiệm chỉ đóng vai trò trung gian giữa bạn và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ đó. Xem Phần 3 ở trên để biết thêm thông tin về các bên thứ ba và các dịch vụ của bên thứ ba.


10. Giới hạn trách nhiệm. 


Trong mọi trường hợp, Cách Tiết Kiệm sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả, trực tiếp, gián tiếp hoặc trừng phạt, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), quy chế hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù Cách Tiết Kiệm có đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Một số khu vực pháp lý không cho phép từ chối trách nhiệm bảo đảm hoặc giới hạn trách nhiệm trong một số trường hợp nhất định. Theo đó, một số giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

11. Quản trị. 


Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, không tính đến xung đột của các nguyên tắc luật. Theo Mục 12, quy định rằng các tranh chấp phải được giải quyết thông qua trọng tài ràng buộc hoặc tòa án khiếu nại nhỏ, trong phạm vi cho phép bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tòa án nào dưới đây, bạn và Cách Tiết Kiệm ý tuân theo quyền tài phán cá nhân độc quyền của các tòa án. Chúng tôi vận hành Dịch vụ từ các văn phòng của chúng tôi ở Việt Nam và chúng tôi không tuyên bố rằng thông tin và tài liệu có trong Dịch vụ là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác.

12. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài ràng buộc; Bãi bỏ Hành động Tập thể.


Vì lợi ích của việc giải quyết tranh chấp giữa bạn và Cách Tiết Kiệm theo cách hiệu quả nhất và hiệu quả về chi phí, bạn và Cách Tiết Kiệm đồng ý giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài ràng buộc hoặc tòa án khiếu nại nhỏ thay vì tòa án có thẩm quyền chung (“Thỏa thuận phân xử”). Trọng tài không chính thức hơn là một vụ kiện tại tòa án. Trọng tài sử dụng một trọng tài trung lập thay vì một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, cho phép khám phá hạn chế hơn so với tại tòa án và bị các tòa án xem xét rất hạn chế. Các trọng tài có thể đưa ra mức bồi thường thiệt hại tương tự mà tòa án có thể tuyên. Bất kỳ trọng tài nào theo các Điều khoản này sẽ diễn ra trên cơ sở cá nhân; trọng tài tập thể và các vụ kiện tập thể không được phép. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trọng tài có thể đưa ra giải pháp cứu trợ (bao gồm cả tiền, lệnh, và cứu trợ theo tuyên bố) chỉ có lợi cho cá nhân bên tìm kiếm cứu trợ và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp cứu trợ theo yêu cầu của (các) bên đó. Bất kỳ khoản cứu trợ nào được trao không được ảnh hưởng đến những người dùng khác.


BẠN HIỂU RẰNG BẰNG CÁCH THAM GIA VÀO THỎA THUẬN NÀY, BẠN VÀ CÁCH TIẾT KIỆM ĐANG CHỜ ĐỢI QUYỀN DÙNG THỬ TRONG THỜI KỲ HOẶC THAM GIA MỘT HÀNH ĐỘNG LỚP.


a) Khiếu nại được giải quyết bằng Trọng tài ràng buộc . Bạn và Cách Tiết Kiệm đồng ý phân xử tất cả các tranh chấp và khiếu nại giữa chúng tôi. Thỏa thuận phân xử này nhằm được giải thích một cách rộng rãi. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn ở: các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của mối quan hệ giữa chúng tôi, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm, quy chế, gian lận, xuyên tạc hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác; yêu cầu phát sinh trước điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản trước đây; các khiếu nại hiện đang là chủ đề của vụ kiện tụng tập thể có chủ đích mà bạn không phải là thành viên của lớp được chứng nhận; và các khiếu nại có thể phát sinh sau khi chấm dứt các Điều khoản này.


b) Các trường hợp ngoại lệ . Bất kể Mục 12 (A), bạn và Cách Tiết Kiệm đồng ý rằng không có tuyên bố nào ở đây được coi là từ bỏ, loại trừ hoặc hạn chế quyền của một trong hai bên trong việc (i) đưa ra một hành động cá nhân tại tòa án khiếu nại nhỏ; (ii) theo đuổi các hành động thực thi thông qua các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hiện hành nếu các hành động đó có sẵn; (iii) tìm kiếm lệnh trừng phạt tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào; hoặc (iv) nộp đơn kiện lên tòa án để giải quyết các khiếu nại về vi phạm sở hữu trí tuệ.


c) Trọng tài . Bất kỳ trọng tài nào giữa bạn và Cách Tiết Kiệm sẽ được điều chỉnh bởi Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại và Thủ tục bổ sung cho các tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng.


d) Thông báo và Quy trình . Một bên có ý định tìm kiếm trọng tài trước tiên phải gửi cho bên kia, bằng thư bảo đảm, một Thông báo Tranh chấp bằng văn bản (“Thông báo”). Thông báo tới Cách Tiết Kiệm phải được gửi tới Cách Tiết Kiệm. Nếu bạn và Cách Tiết Kiệm không đạt được thỏa thuận để giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo, bạn hoặc Cách Tiết Kiệm có thể bắt đầu một thủ tục trọng tài.


e) Phí. Bạn sẽ chịu hoàn toàn các khoản phí nếu có khiếu nại. Bất kể cách thức mà trọng tài được tiến hành, trọng tài viên sẽ đưa ra một quyết định bằng văn bản có lý do đủ để giải thích những phát hiện và kết luận cần thiết làm cơ sở cho quyết định và phán quyết, nếu có. Trọng tài viên có thể đưa ra phán quyết và giải quyết tranh chấp về việc thanh toán và hoàn trả phí hoặc chi phí bất kỳ lúc nào trong quá trình tố tụng và theo yêu cầu từ một trong hai bên trong vòng 14 ngày kể từ ngày trọng tài đưa ra phán quyết về giá trị.


f) Không có Hành động Tập thể. Trừ khi cả bạn và Cách Tiết Kiệm đồng ý khác, trọng tài không được hợp nhất nhiều khiếu nại của một người và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng đại diện hoặc tập thể nào.


BẠN VÀ CÁCH TIẾT KIỆM ĐỒNG Ý RẰNG MỖI CÓ THỂ MANG LẠI KHIẾU NẠI CHỈ VỚI NGƯỜI KHÁC TRONG NĂNG LỰC CÁ NHÂN CỦA BẠN HOẶC CỦA CÁCH TIẾT KIỆM VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VIÊN HOẶC THÀNH VIÊN LỚP TRONG BẤT KỲ LỚP NÀO ĐƯỢC BÁO CÁO HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN.


g) Chọn không tham gia. Nếu bạn là người dùng Cách Tiết Kiệm mới, bạn có thể chọn từ chối thỏa thuận trọng tài có trong Mục 12 này (“chọn không tham gia”) bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo chọn không tham gia bằng văn bản (“Thông báo chọn không tham gia”). Thông báo Chọn không tham gia phải được đóng dấu bưu điện không muộn hơn ba mươi (30) ngày sau ngày bạn chấp nhận các Điều khoản này lần đầu tiên. Bạn phải gửi Thông báo Chọn không tham gia qua thư đến Địa chỉ Thông báo được liệt kê trong Phần 12 (D) ở trên.


Thông báo Chọn không tham gia phải chứa tên, địa chỉ của bạn (bao gồm địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã zip), (các) tên người dùng và (các) địa chỉ email được liên kết với (các) tài khoản Cách Tiết Kiệm mà lựa chọn ngoài áp dụng. Bạn phải ký vào Thông báo Chọn không tham gia để nó có hiệu lực. Thủ tục này là cách duy nhất bạn có thể chọn không tham gia Thỏa thuận phân xử. Nếu bạn chọn không tham gia Thỏa thuận phân xử, tất cả các phần khác của Điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho bạn. Việc chọn không tham gia Thỏa thuận trọng tài này không ảnh hưởng đến bất kỳ thỏa thuận trọng tài nào trước đây, khác hoặc trong tương lai mà bạn có thể có với Cách Tiết Kiệm.


h) Các sửa đổi. Nếu Cách Tiết Kiệm thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với Thỏa thuận Trọng tài này (ngoài thay đổi đối với Địa chỉ thông báo), bạn có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào như vậy bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi Địa chỉ thông báo được cung cấp ở trên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, trong trường hợp bạn từ chối bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, tài khoản của bạn với Cách Tiết Kiệm sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và bạn sẽ phân xử mọi tranh chấp giữa chúng tôi theo ngôn ngữ của điều khoản này.


i) Tính hiệu lực từng phần và tính khả thi . Nếu trọng tài hoặc tòa án quyết định rằng bất kỳ phần nào của Mục 12 này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các phần khác của Mục 12 này vẫn sẽ được áp dụng. Nếu toàn bộ Mục 12 này được phát hiện là không thể thực thi, thì các bên đồng ý rằng khu vực pháp lý và địa điểm độc quyền được mô tả trong Mục 11 sẽ chi phối mọi hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này và phần còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục ứng dụng.


13. Sửa đổi Dịch vụ. 


Cách Tiết Kiệm có quyền sửa đổi hoặc ngừng tiếp tục, tạm thời hoặc vĩnh viễn, một số hoặc tất cả các Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc có thêm nghĩa vụ đối với bạn. Bạn đồng ý rằng Cách Tiết Kiệm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào.

14. Tổng quát.


a) Toàn bộ Thỏa thuận . Các Điều khoản này, cùng với Chính sách Bảo mật tạo thành sự hiểu biết và thỏa thuận toàn bộ và độc quyền giữa bạn và Cách Tiết Kiệm về việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, và ngoại trừ trường hợp được cho phép rõ ràng ở trên, chỉ có thể được sửa đổi bằng một thỏa thuận bằng văn bản được ký bởi các đại diện được ủy quyền của các bữa tiệc.


b) Không Từ bỏ . Việc không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi để yêu cầu thực hiện bất kỳ lúc nào sau đó, cũng như việc từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào đối với Điều khoản sẽ không cấu thành việc từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc vỡ nợ tiếp theo hoặc từ bỏ chính điều khoản đó.


c) Tiêu đề đoạn văn . Việc sử dụng các tiêu đề đoạn trong Điều khoản chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không có bất kỳ tác động nào đến việc giải thích các điều khoản cụ thể.


d) Tính hiệu lực từng phần . Trong trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần không thể thi hành sẽ có hiệu lực ở mức cao nhất có thể và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.


e) Điều khoản Đối tác . Trong một số trường hợp, các đối tác bên thứ ba của Cách Tiết Kiệm yêu cầu người dùng Cách Tiết Kiệm đồng ý bị ràng buộc bởi một số điều khoản sử dụng bổ sung dành riêng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể (“Điều khoản đối tác”). Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Điều khoản đối tác và Điều khoản sử dụng của Cách Tiết Kiệm, Điều khoản sử dụng của Cách Tiết Kiệm sẽ chi phối và kiểm soát.

0 nhận xét: